Kaynaklar: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

16 August 2023

  • curprev 17:3817:38, 16 August 2023Will talk contribs 495 bytes +495 Created page with "== Sezen == İlk Ottgaz veri seti, Tahir Sezen'in "Osmanlı Yer Adları" kitabının ikinci baskısının (Ankara: TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017) dönüştürülmesidir. İlk baskının dönüştürülmesi [https://github.com/whanley/Ottoman-Gazetteer Github Repository'de] ayrıntılı olarak açıklanmıştır. ===Dönüşüm Üzerine İleri Notlar=== * 2023-01-16 Sezen'in Miladi karşılıklarını vermediği tüm Rumi tarihler Miladi..."